30.09.2023


30/06/2023 НАРЕДБА № 10 ОТ 27 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г. 284.99 KB
30/06/2023 НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ "БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО" И "БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО", ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г 191.31 KB
30/06/2023 Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни 239.43 KB
30/06/2023 Нaредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. 5.14 MB
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.50 MB
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 5.32 MB
НОВО! НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.66 MB
НОВО! Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 2.61 MB
НОВО! НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 1.08 MB
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 951.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289