28.10.2021 г. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 115.20 KB
28.10.2021 г. Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-София-град за утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 89.50 KB
Заповед за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по ЗПКОНПИ. 81.00 KB
Заповед за определяне на постоянно действаща комисия, която да извърши проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси в ОД "Земеделие" - София-град и Общинските служби по земеделие към нея. 80.49 KB
Заповед за определяне на постоянно действаща комисия, която да извършва проверка на подадените декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и проверка за наличието или липсата на конфликт на интереси, съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси в ОД „Земеделие“ – София-град. 79.93 KB
Заповед за утвърждаване на образец за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по чл. 173, чл.174 относно декларациите за несъвместимост и чл. 176 от ЗПКОНПИ. 77.69 KB
Заповед за определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по реда на чл.173, ч.174 и чл.176 от ЗПКОНПИ. 84.33 KB
Дата: 02.01.2018 год. Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на Областна дирекция "Земеделие" София град към 02.01.2018 год. 88.00 KB
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ГРАД 8.39 MB
Дата 01.11.2017 год. Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на Областна дирекция "Земеделие" София град към 01.11.2017 год. 87.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392