23.06.2024


18.06.2024г. Областна Дирекция „Земеделие”- София-град открива процедура за провеждане на търг /ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ/ с тайно наддаване за дългосрочно отдаване под наем за срок от пет стопански години на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област София - град за биологично производство за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури /житни, бобови и техните смеси за изхранване на животни/ или зеленчуци, и за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения от физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години. 390.60 KB
Областна Дирекция „Земеделие” София-град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанска година - 2019/2020 със срок от една година. Търгът ще се проведе на 12 септември 2019 г. от 10.00 часа в сградата на ОД”Земеделие”- София град – бул.”Витоша” № 148, бл.69. Срок за получаване и подаване на тръжна документация от 28 август до 11 септември 2019 г. вкл. в ОД ”Земеделие” – София град, бул.„Витоша” № 148, бл . 69; тел. 954 91 22, 952 58 87 157.03 KB


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392