21.05.2024


Протокол ПО-04-4/09.05.2024 г. за приемане ПНИ землище с Градско, общ. Сливен за ПИ сидентификатор 17600.200.17, считано от 10.05.2024 г. 65.82 KB
Протокол ПО-04-3/09.05.2024 г. за приемане ПНИ на ПИ 32542.31.432, 32542.31.301 и 32542.31.434 в стопанския двор на с. Изгрев, общ. Сливен, считано от 10.05.2024 г. 66.15 KB
Протокол ПО-04-2/09.05.2024 г. за приемане ПНИ на ПИ с идентификатори 44522.60.26, 44522.60.29 и 44522.60.35 в стопанскуя двор на с. Л. махала, общ. Н. Загора, считано от 10.05.2024 г. 66.43 KB
Протокол № ПО-03-03-02 / 10.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имот находящ се в землището на с. Любенова махала , община Нова Загора. Публикуван на 10.05.2024 г. 24.98 KB
Заповед РД-04-34/07.05.2024 г. за одобрение на Протокол ПО-04-1/17.04.2024 г. за приемане на ПНИ по реда на чл 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ за ПИ с идентификатори 51398.450.1511 и 51398.516.136 по КККР на с. Нейково, общ. Котел. Дата на обявяване 09.05.2024 г. 67.07 KB
Протокол ПО-04-1/17.04.2024г. за приемане на ПНИ за ПИ с идентификатор51398.450.1511 и ПИ с идентификатор51398.516.1363 в землището на с. Нейково, общ. Котел. Публикувано на 18.04.2024г. 65.97 KB
Заповед за откриване процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица за имот в границите на стопански двор с . Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикуван на 02.04.2024 год. 65.09 KB
Протокол № ПО-03-08/26.03.2024 г. от проведен общ търг за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикуван на 26.03.2024 г. 27.71 KB
Заповед № РД-04-20/12.03.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикувано на 12.03.2024г. 70.11 KB
Заповед № РД-04-22/12.03.2024 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр. Сливен за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ за поземлен имот в землището на с. Любенова махала, общ. Нова Загора. Публикуван на 12.03.2024 г. 69.85 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg