01.12.2022


11.03.2022г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ловеч и форматите, в които е достъпна за 2022 г. 425.80 KB
11.03.2022г. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Ловеч през 2022 г. 325.48 KB
19.01.2022г. Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 187.52 KB
07.01.2022г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2021 Г. 170.85 KB
08.10.2021г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА по ЗДОИ В ОД„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 278.47 KB
05.02.2021г. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Ловеч / 2021 г. 358.59 KB
05.02.2021г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ловеч и форматите, в които е достъпна за 2021 г. 385.02 KB
22.01.2021г. РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 210.93 KB
11.01.2021г. Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 333.09 KB
11.01.2021г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 Г. 241.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg