23.01.2022


19.01.2022г. Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 187.52 KB
07.01.2022г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2021 Г. 170.85 KB
08.10.2021г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА по ЗДОИ В ОД„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 278.47 KB
05.02.2021г. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Ловеч / 2021 г. 358.59 KB
05.02.2021г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ловеч и форматите, в които е достъпна за 2021 г. 385.02 KB
22.01.2021г. РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 210.93 KB
11.01.2021г. Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 333.09 KB
11.01.2021г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 Г. 241.19 KB
Списък с информационни масиви и ресурси поддържани от ОДЗ Ловеч. 31.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДЗ Ловеч, както и формата, в които е достъпна 2020г. 238.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.

PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg