02.12.2022


12.03.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2020 г. 327.78 KB
22.01.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2020 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 180.01 KB
13.03.2020г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2019 г. 335.06 KB
29.08.2019г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2019 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 106.50 KB
11.01.2019г. Вътрешни правила за условията и реда за работа на комисията за противодействие на корупцията в ОД “Земеделие“ гр. Ловеч 81.50 KB
11.01.2019г. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 167.50 KB
13.11.2018г. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 95.00 KB
13.11.2018г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1.20 MB
20.07.2018г. Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч 26.60 KB
01.12.2017г. Кодекс на поведение на служителите в държавната администрация. 41.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg