15.06.2024

ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 43.24 KB
Правилник за организацията и дейността на комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност 36.43 KB
Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните 4.26 MB
Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните 49.18 KB
Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството 34.43 KB
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" 912.41 KB
Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство 36.40 KB
Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 914.00 KB
Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 1.46 MB
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ. бр.21 от 20 Март 2015 г. 874.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg