28.01.2023

Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-363/ 19.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, землище с.Драбишна общ. Ивайловград. 353.26 KB
Заповед за изменение на Заповеди №№ ПО-09-357/ 19.09.2022 год., ПО-09-366/ 19.09.2022 год., ПО-09-365/ 19.09.2022 год., ПО-09-380/ 19.09.2022 год., ПО-09-369/ 19.09.2022 год., ПО-09-339/ 19.09.2022 год. и ПО-09-348/ 19.09.2022 год., всички на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково за землища в общ. Ивайловград. 474.75 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-8 от 20.01.2023г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” определям цена за ползване на имоти с НТП полски път за землищата от общ. Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2022-2023 година. 277.33 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-605 от 21.10.2022г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землищe Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково. 1.67 MB
З А П О В Е Д № ПО-09-654 от 22.12.2022г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землищe Орлов дол, общ. Тополовград, обл. Хасково. 9.25 MB
З А П О В Е Д № ПО-09-7 от 09.01.2023г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-26-3963-1/ 05.01.2023 год. и заявление с рег. № ПО-26-3963/ 06.12.2022 год. за настъпило форсмажорно обстоятелство с приложени документи 508.52 KB
З А П О В Е Д И - На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата Българска поляна, Сакарци и Хлябово, община Тополовград, област Хасково, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ и разпределението на масивите за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите. 6.22 MB
Заповед № ПО-09-2 от 03.01.2023г. на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на ОДЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по повод доклад на ОСЗ - Хасково с рег. №ПО-26-3965-1 от 19.12.2022г. 334.62 KB
Заповед № ПО-09-1 от 03.01.2023г. на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на ОДЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по повод доклад на ОСЗ - Хасково с рег. №ПО-26-3965-1 от 19.12.2022г. 323.52 KB
З А П О В Е Д И - На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Свиленград, област Хасково, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ и разпределението на масивите за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите. 9.00 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg