31.05.2023

Важно Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2022/2023 г. 94.65 KB
Важно Публикувано на 08.02.2022г. - Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2021/2022 г. 97.04 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я - по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 /2023 година 16.24 KB
Декларация за поверителност и неразпространение на данните 16.91 KB
Заявление Чрез Директора на ОДЗ- Хасково, До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.96 KB
Заявление До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.82 KB
Важно Правила за регистриране на договори и Заповед РД 46-353/26.07.2018 г. 295.44 KB
Важно Заповед № РД 46-173/01.07.2022 г. на министъра на земеделието, с която са одобрени „Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2022 – 2023 година“ , неразделна част от заповедта. 1.46 MB
Важно Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ/ОДЗ/ уведомява всички заинтересовани лица за следното: 72.04 KB
Заповед РД-09-1-01/04.01.2019г. На основание чл.26 и чл.27 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" във връзка с Глава V "a" "Ползване на земеделски земи" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Глава VII "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 877.05 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg