31.05.2023

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО (ОСЗ) И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО (ППЗ) В ОБЛАСТ ХАСКОВО. 847.51 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО. 16.52 KB
Заповед РД09-248 от 07.03.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 2.46 MB
ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено и налично зърно 13.96 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях 13.23 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно 12.42 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 56.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. 16.11 KB
НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 125.00 KB
УКАЗ № 310 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България. 46.94 KB


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg