28.01.2023

 1. ПО-09-10
  .pdf file (353.26 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-363/ 19.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, землище с.Драбишна общ. Ивайловград.
  1/25/2023 1:46:18 PM
  Download
 2. ПО-09-9
  .pdf file (474.75 KB)
  Заповед за изменение на Заповеди №№ ПО-09-357/ 19.09.2022 год., ПО-09-366/ 19.09.2022 год., ПО-09-365/ 19.09.2022 год., ПО-09-380/ 19.09.2022 год., ПО-09-369/ 19.09.2022 год., ПО-09-339/ 19.09.2022 год. и ПО-09-348/ 19.09.2022 год., всички на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково за землища в общ. Ивайловград.
  1/25/2023 1:43:15 PM
  Download
 3. ПО-09-8
  .pdf file (277.33 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-8 от 20.01.2023г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” определям цена за ползване на имоти с НТП полски път за землищата от общ. Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2022-2023 година.
  1/23/2023 11:04:58 AM
  Download
 4. Vatreshni pravila UCHR-2023
  .pdf file (25.37 MB)
  Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023
  1/18/2023 3:39:37 PM
  Download
 5. РД-04-4
  .pdf file (203.21 KB)
  ЗАПОВЕД за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково
  1/18/2023 3:39:36 PM
  Download
 6. KONKURS OSZ-HARMANLI
  .zip file (52.01 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-6/ 13.01.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие”- Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково.
  1/13/2023 4:41:21 PM
  Download
 7. KONKURS GD AR
  .zip file (49.87 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково, със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-7/ 13.01.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково.
  1/13/2023 4:41:20 PM
  Download
 8. Targ_012023
  .zip file (634.43 KB)
  Заповед №ПО-05-9 от 10.01.2023г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заповед № РД46-64 от 28.02.2022г. на Министъра на земеделието и заповед № РД 46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Хасково за стопанската 2022/2023 г., за срок от една стопанска година, по реда и при условията на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.
  1/11/2023 4:37:07 PM
  Download
 9. общ.Тополовград_ХЛЯБОВО
  .zip file (1.67 MB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-605 от 21.10.2022г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землищe Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково.
  1/11/2023 10:27:09 AM
  Download
 10. общ. Тополовград_Орлов дол_23-12-2022
  .zip file (9.25 MB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-654 от 22.12.2022г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землищe Орлов дол, общ. Тополовград, обл. Хасково.
  12/23/2022 10:07:44 AM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg