18.11.2019

 1. protokol targ 06.11.2019
  .docx file (91.13 KB)
  Протокол от проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
  11/15/2019 4:31:43 PM
  Download
 2. Obiava-ODZ_11112019
  .docx file (77.43 KB)
  ОБЯВА - На основание чл.45, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № РД-04-38-1/ 11.11.2019 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково е одобрен приетия по реда на чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ „Проект за частично изменение на кадастралния план на Стопански двор в землище с. Стамболийски, общ. Хасково“, засягащ ПИ с идентификатор 68692.11.24 и ПИ с идентификатор 68692.11.504 по КККР на землище с. Стамболийски, общ. Хасково.
  11/12/2019 11:46:56 AM
  Download
 3. Info Sheet 395_11 11 2019
  .docx file (83.23 KB)
  Info Sheet 395_11 11 2019.docx
  11/12/2019 10:59:37 AM
  Download
 4. Info Sheet 394_04 11 2019
  .docx file (76.90 KB)
  Info Sheet 394_04 11 2019.docx
  11/11/2019 3:37:45 PM
  Download
 5. Info Sheet 393_28 10 2019
  .docx file (84.95 KB)
  Info Sheet 393_28 10 2019.docx
  11/11/2019 3:36:48 PM
  Download
 6. Info Sheet 392_21 10 2019
  .docx file (78.50 KB)
  Info Sheet 392_21 10 2019.docx
  11/11/2019 3:36:24 PM
  Download
 7. info_sheet_391_14_10_2019
  .docx file (79.96 KB)
  info_sheet_391_14_10_2019.docx
  11/11/2019 3:35:57 PM
  Download
 8. Obiava_4_Osz_Svilengrad
  .docx file (60.98 KB)
  О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през календарната 2019/2020г. на основание чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, обявяваме, че са изготвени предварителни регистри , уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Свиленград ще се проведат в сградата на ОСЗ Свиленград по следния график:
  11/11/2019 3:30:48 PM
  Download
 9. SP_Svilengrad2
  .zip file (9.87 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Михалич, Момково и Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково - обработваеми земи и трайни насаждения.
  11/11/2019 3:16:22 PM
  Download
 10. SP_Topolovgrad4
  .zip file (9.55 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Българска поляна и Капитан Петко Войвода, общ. Тополовград, обл. Хасково
  11/11/2019 3:15:02 PM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg