новини
 • 26.04.2023 г.
  Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2023
  прочети >>
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани от ПРСР
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ПРЕКРАТЯВАМ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА, открита със заповед № РД-04-58/06.06.2023 г.за продажба на поземлен имот с идентификатор 53672.301.13 по КККР на с. Ореш, община Свищов (обявена на 28.08.2023 г.). 187.25 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Велико Търново за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 20.04.2023 г. за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново за имот № 27423.100.10 и имот № 55508.190.17 (Обявена на 15.08.2023г.) 200.80 KB
Заповед : № ПО-05-4/20.06.2023 г. Откривам процедура за провеждане на първа тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2023/2024 г. за: отглеждане на едногодишни полски култури; отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси; създаване и отглеждане на трайни насаждения; отглеждане на съществуващи трайни насаждения. ( обявена на 20.06.2023 г.) 361.82 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведен на 28.03.2023 г. търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново за имот в землището на с. Константин община Елена(16.06.2023 г.). 239.20 KB
Документи към заповед РД-04-58 от 06.06.2023 г. 220.59 KB
Откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ в който могат да участват всички заинтересовани лица за продажба на имот № 53672.301.13 в землището на с. Ореш общ. Свищов.(06.06.2023g.) 42.95 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведен на 28.03.2023 г. общ търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново .(06.06.2023г.) 240.18 KB
Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - гр. Велико Търновоза за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга е имот УПИ III, кв. 81 в землището на с.Горна Липница общ. Павликени, частна държавна собственост.(обявена на 17.05.2023 г.) 179.29 KB
Заявления и декларации към заповед РД-04-56 от 17.05.2023 г. 44.01 KB
Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - гр. Велико Търновоза за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ в който могат да участват всички заинтересовани лица за продажба на следните имоти: имот №27423.100.10 в землището на с. Емен община Велико Търново и имот № 55508.190.17 в землището на с. Паскалевец община Павликени. (обявена на 16.03.2023г.) 222.45 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 9:00 ДО 17:30 ч
звеното за администра - 
тивно обслужване
от 8:30 до 17:30 ч.
с непрекъснат режим на работа
понеделник- петък
АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17
e-mail: odzgvtr@gmail.com
ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
 КТИ
гр. Велико Търново 5000,
ул. "Магистрална" №30
тел: 062/670550
     0885318323
Йосиф

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОТ 9:00 ДО 17:30 ч

звеното за административно обслужване

от 8:30 до 17:30 ч.

с непрекъснат режим на работа

понеделник- петък

приемното време на директора:

 всеки четвъртък от

 14.00 до 16 часа.


АДРЕС:

Велико Търново 5000,

ул. "България" 25,

ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

тел.: (062) 601 191


 КТИ

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

     0885318323

Йосиф Атанасов

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа