новини
 • 11.08.2021 г.
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021г.
  прочети >>
 • 17.12.2020 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ в който могат да участват всички заинтересовани лица за придобиване на право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземленни имоти №№ 62517.198.633, частна държавна собственост в землището на с. Ресен община Велико Търново, 220.96 KB
Декларации и Заявления . 42.52 KB
Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост:№№ 58459.161.10 ; №№ 68429.48.31 ; №№ 20630.69.10. 180.66 KB
Декларации и Заявления към Заповед № РД – 04 - 165\26.11.2021 г. 42.81 KB
ОД „Земеделие“ – Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е издадена Заповед № ПО-04-29/29.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” –Велико Търново за одобряване на приетото с протокол № 03 от 09.09.2021 г. частично изменение на приет парцеларен план на обект „Поземлен имот с идентификатор 20242.205.12 по КККР на гр. Дебелец. 13.48 KB
Заповед за класиране на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен общ търг на 13.05.2021 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново. 246.05 KB
Заповед :ПРЕКРАТЯВАМ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА, открита със заповед № РД-04-131/05.11.2020 г., поради липса на класирани кандидати. 191.26 KB
Заповед на Директора на ОД „Земеделие" - гр. Велико Търново № ПО-03-10 / 13.04.2021г. Класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 15.03.2021 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 изр. второ от ЗСПЗЗ на поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново в землището на с. Беляковец, общ. Велико Търново. 238.95 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, в землищата на с.Михалци общ. Павликени и с. Царевец община Свищов. 180.19 KB
Документи към заповед № РД-04-87 \08.04.2021 г. 40.12 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 342"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа