новини
 • 11.07.2022 г.
  Започва изплащането на паричните обезщетения за имоти в землищата на гр. Сухиндол, гр. Павликени и селата Върбовка и Бутово, засегнати от обект „Автомагистрала Хемус“ , съобщи областният управител Людмила Илиева. Тя уточни, че решението за то
  прочети >>
 • 11.07.2022 г.
  Започна ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели
  прочети >>
 • 11.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Велико Търново. Откривам процедура за провеждане на втора тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2022/2023 г. за: - отглеждане на едногодишни полски култури; - едногодишно ползване на пасища, мери, ливади. 277.70 KB
Зповед № РД–04-113 гр. Велико Търново,16.09.2022 г. Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост в землището на с. Вишовград общ. Павликени 179.24 KB
Документи към Зповед № РД–04-113\16.09.2022 43.20 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 20.07.2022 г. за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново, с. Иванча община Полски Тръмбеш. 198.32 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведен на 08.08.2022 г. общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново 240.64 KB
ОД „Земеделие“ – Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е издадена Заповед № ПО-04-37/07.09.2022 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – Велико Търново за одобряване на приетият с протокол № 01 от 16.08.2022 г. План на новообразуваните имоти на обект „Стопански двор – поземлени имоти с идентификатор 03054.233.1, 03054.233.2 03054.233.3 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Беброво, община Елена, област Велико Търново“. 13.96 KB
ВАЖНО! Обява за изготвен протокол от проведена първа тръжна сесия за отдаване на земи от ДПФ за стопанската 2022/2023 г. 59.58 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Велико Търново за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 08.04.2022 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 изр. второ от ЗСПЗЗ на поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново в землището на с. Беляковец общ. Велико Търново 237.48 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-гр. Велико Търново за -- откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост за имоти в землищата на:с.Присово общ. Велико Търново, с. Средни колиби общ. Елена и с. Деляновци община Свищов. 253.65 KB
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК за извършване на специализирани теренни проверки 2022г. в област Велико Търново 20.49 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 9:00 ДО 17:30 ч
звеното за администра - 
тивно обслужване
от 8:30 до 17:30 ч.
с непрекъснат режим на работа
понеделник- петък
АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17
e-mail: odzgvtr@gmail.com
ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
 КТИ
гр. Велико Търново 5000,
ул. "Магистрална" №30
тел: 062/670550
     0885318323
Йосиф

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОТ 9:00 ДО 17:30 ч

звеното за административно обслужване

от 8:30 до 17:30 ч.

с непрекъснат режим на работа

понеделник- петък

приемното време на директора:

 всеки четвъртък от

 14.00 до 16 часа.


АДРЕС:

Велико Търново 5000,

ул. "България" 25,

ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

тел.: (062) 601 191


 КТИ

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

     0885318323

Йосиф Атанасов

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа