новини
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани от ПРСР
  прочети >>
 • 11.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - гр. Велико Търновоза за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ в който могат да участват всички заинтересовани лица за продажба на следните имоти: имот №27423.100.10 в землището на с. Емен община Велико Търново и имот № 55508.190.17 в землището на с. Паскалевец община Павликени. (обявена на 16.03.2023г.) 222.45 KB
Документи към заповед РД-04-29 от 16.03.2023 г. 42.61 KB
Заповед № РД 46-57/28.02.2023 г. на министъра на земеделието, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Приложение № 1 – Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година, на територията на област Велико Търново (обявена на 01.03.2023) 1.03 MB
Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга е имот УПИ VII, кв. 104, частна държавна собственост: в землището на с. Върбица община Горна Оряховица (Обявена на 23.02.2023г.) 179.18 KB
Документи към заповед РД-04-18 от 21.02.2023 г. 44.76 KB
Документи към заповед РД-04-17 от 21.02.2023 г. 44.93 KB
Откривам процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. Предмет на търга е имот : УПИ I, кв.66, частна държавна собственост: в землището на с. Константин община Елена.(публикувана на 23.02.2023) 179.64 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведен на 20.10.2022 г. общ търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново в землището на с. Вишовград общ. Павликени. (обявено на 17.11.2022г.) 239.85 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Велико Търново. Откривам процедура за провеждане на втора тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2022/2023 г. за: - отглеждане на едногодишни полски култури; - едногодишно ползване на пасища, мери, ливади. 277.70 KB
Зповед № РД–04-113 гр. Велико Търново,16.09.2022 г. Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост в землището на с. Вишовград общ. Павликени 179.24 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 9:00 ДО 17:30 ч
звеното за администра - 
тивно обслужване
от 8:30 до 17:30 ч.
с непрекъснат режим на работа
понеделник- петък
АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17
e-mail: odzgvtr@gmail.com
ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
 КТИ
гр. Велико Търново 5000,
ул. "Магистрална" №30
тел: 062/670550
     0885318323
Йосиф

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОТ 9:00 ДО 17:30 ч

звеното за административно обслужване

от 8:30 до 17:30 ч.

с непрекъснат режим на работа

понеделник- петък

приемното време на директора:

 всеки четвъртък от

 14.00 до 16 часа.


АДРЕС:

Велико Търново 5000,

ул. "България" 25,

ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

тел.: (062) 601 191


 КТИ

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

     0885318323

Йосиф Атанасов

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа