новини
 • 11.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 30.11.2021 г.
  Нови модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС
  прочети >>
 • 11.08.2021 г.
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 30.12.2021 г. с тайно наддаване за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в област Велико Търново. 198.62 KB
ЗАПОВЕД № ПО-03-1 / 08.03.2022 г. Класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен на 30.12.2021 г. общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново. 334.68 KB
Откривам процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. Предмет на търга е имот №№ 03798.121.25, частна държавна собственост. (обявена на 02.03.2022г. ) 253.28 KB
Заявление търг и Декларации към заповед № РД-04-25/02.03.2022г. 43.91 KB
Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост за землищата: с. Беляковец, с. Деляновци и гр.Стражица. (обявена на 02.03.2022г.). 257.04 KB
Заявление търг и Декларации към Заповед РД-04-26/02.03.2022г. 43.06 KB
актуално Заповед № РД46-62/28.02.2022г. за отдаване под наем и аренда свободни пасища, мери и ливади от държавният поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година, находящи се на територията на област Велико Търново. (обявена на 01.03.2022година). 1.02 MB
Протокол за избор на оферта за извършване на оценки на прилежащи площи към сгради, находящи се в границите на стопанските дворове за процедура по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ; на парцели, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в границите на стопанските дворове за процедура по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и на земеделски земи в границите на стопанските дворове по § 12а от ЗИД на ЗСПЗЗ, класира предложенията и определи изпълнителя на оценките. 237.96 KB
ПОКАНА във връзка с прилагане на чл.56а, ал.4, т.2; чл.56ж, ал.2 и чл.105, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ОД „Земеделие“ – Велико Търново организира избор на оценители за оценка на: прилежащи площи към сгради, находящи се в границите на стопанските дворове за процедура по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ; парцели, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в границите на стопанските дворове за процедура по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ; земеделски земи в границите на стопанските дворове по § 12а от ЗИД на ЗСПЗЗ. 65.86 KB
Анкета за взаимодействието на държавните служители с гражданите и удовлетвореността им от предоставените административни услуги. 379.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 346"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа