новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 26.04.2023 г.
  Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2023
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО кани правоспособно по ЗКИР лице за изготвяне на скица - проект за обособяване на 10 броя имоти с предвидена площ за обезщетение 36,233 дка от поземлен имот с идентификатор 06896.265.4 по КККР на с. Буйновци с площ 300,114 дка в частта на имота, посочена от ТП ДГС БУЙНОВЦИ. 371.58 KB
Документи към заповед № РД – 04 - 23/ 08.03.2024г. заявление и декларации 104.01 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Велико Търново откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на който могат да участват всички заинтересовани лица за продажба на имот: № 55508.190.13 в землището на с. Паскалевец общ. Павликени(14.03.2024г.) 221.18 KB
Заповед № РД 46- 51/28.02.2024г. на Министъра на земеделието и храните за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024-2025г., находящи се на територията на област Велико Търново и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта - (публикувана на 01.03.2024г). 925.56 KB
Заповед на Дирeктора на ОД "Земеделие" Велико Търново откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост: 20242.205.12 ;58459.161.8; 58459.161.10; УПИ III, кв. 69. [обявена на 11.01.2024 г.] 183.02 KB
Заявления и декларации към заповед РД-04-2/10,01,2024г. 44.00 KB
Заповед № ПО-07-14 / 18.12.2023 класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 30.10.2023 г. за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлен имот - частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново.(18.12.2023) 195.23 KB
Документи към Заповед № РД – 04 - 124/12.12.2023г. за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост:на имоти в землищата на с. Палици общ. Елена и с. Вардим общ. Свищов 44.81 KB
Заповед № РД – 04 - 124/12.12.2023г. Откривам процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост:на имоти в землищата на с. Палици общ. Елена и с. Вардим общ. Свищов (обявена на 13.12.2023г.) 186.30 KB
Заповед № РД- 04 123/ 12.12.2023г. откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост в землищата на с. Палици и с. Тодювци община Елена и с. Камен община Стражица. Обявена на 13.12.2023г, 183.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 9:00 ДО 17:30 ч
звеното за администра - 
тивно обслужване
от 8:30 до 17:30 ч.
с непрекъснат режим на работа
понеделник- петък
АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17
e-mail: odzgvtr@gmail.com
ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
 КТИ
гр. Велико Търново 5000,
ул. "Магистрална" №30
тел: 062/670550
     0885318323
Йосиф

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОТ 9:00 ДО 17:30 ч

звеното за административно обслужване

от 8:30 до 17:30 ч.

с непрекъснат режим на работа

понеделник- петък

приемното време на директора:

 всеки четвъртък от

 14.00 до 16 часа.


АДРЕС:

Велико Търново 5000,

ул. "България" 25,

ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

тел.: (062) 601 191


 КТИ

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

     0885318323

Йосиф Атанасов

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа