28.01.2020

Приложение № 7 към чл.19,ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. 15.91 KB
ново Приложение № 1 към чл. 4, ал.2-ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 16.07 KB
ново Приложение № 2 към чл. 11, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. 16.33 KB
ново Приложение №3 към чл. 14, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно. 19.02 KB
Изменения от 29.11.2019г. на НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО. 645.34 KB
ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.) В сила от 01.01.2007 г.- извадка сектор зърно, с последни промени от 21.12.2018г. 116.88 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1(приложение № 2), чл.14, ал. 1 (приложение № 3) и чл.19, ал. 1 (приложение № 7) от Наредба №23 от 2015 г. (изм.ДВ,бр.94 от 2019 г.) за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 457.32 KB
З А П О В Е Д № РД-09-248 от 07.03.2019 г. На основание чл. 25, ал.4 от от Закона за адмнистрацията и чл.58о, ал.3 от Закона за прилагане на Общата орханизация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и одобрен доклад на д-р Лозана Василева - заместник министър на земеделието, храните и горите с рег. № 93-1746 от 07.03.2019г. 2.46 MB
ново Приложение към Заповед №.РД09-248/07.03.19 г. Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС. 16.11 KB
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно.ДВ, брой: 8, от 29.1.2016 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА 125.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg