12.06.2024


актуално Заявление за издаване на Удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ- Образец – Приложение № 1 (по чл. 24б, ал. 2 от ЗОЗЗ) 22.83 KB
актуално Административни услуги, предоставяни от ОДЗ-Видин 16.89 KB
актуално Административни услуги, предоставяни от ОСЗ към ОДЗ-Видин 16.73 KB
актуално Начини на заявяване на административните услуги в ОДЗ-Видин 351.62 KB
актуално Приложение 1към вътрешни правила -Протокол за устно запитване 72.50 KB
актуално Приложение 2 към вътрешни правила -Заявление КАО 75.50 KB
23.02.2023 актуално ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 - 31.12. 2022 г. 100.50 KB
11.01.2023 актуално Банкова сметка административно обслужване 61.50 KB
11.01.2023 актуално Банкова сметка за ДПФ- неправомерно ползване 62.00 KB
11.01.2023 актуално Банкова сметка за ДПФ-стопански дворове 62.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489