22.06.2024


Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот 70.50 KB
Съгласуване на подробни устройствени планове при промяна предназначението на имотите. 80.00 KB
Справка за налична информация от регистъра за масив. 77.50 KB
Устни справки на възстановената собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри. 71.50 KB
Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване. 79.00 KB
Справка за налична информация от регистъра на собствениците. 78.50 KB
Предоставяне на баланс по характеристики /вид територия по предназначение,начин на трайно ползване, категория, вид собственост/. 80.50 KB
Предоставяне на данни по характеристики /вид територия по предназначение,начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността/. 80.00 KB
Трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите. 80.50 KB
Заснемане и координиране на трайни насаждения. 81.00 KB
Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот. Предоставяне на координати на гранични точки на имот. 81.50 KB
Изработване на копие от карта или нейна част. 81.50 KB
Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли повече от 6 месеца. 78.50 KB
Въвеждане промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите. 79.00 KB
Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти. 78.50 KB
Изготвяне на скица на имот. 82.50 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263