14.06.2024


Go back
ОДЗ ОСЗ 2652 Издаване на служебна бележка за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 71.00 KB
ОДЗ ОСЗ 1822 Регистриране на земеделски производители 263.95 KB
ОСЗ 1117 Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания 1.75 MB
ОСЗ Бланка заявление за: 495 Предоставяне на баланс по характеристики; 496 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м.; 497 Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка; 702 Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване; 703 Издаване на удостоверение за реституционни претенции; 907 Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти; 908 Справка за налична информация от регистъра за масив; 989 Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем; 1163 Справка за налична информация от регистъра на собствениците; 1164 Издаване на удостоверение за идентичност на имот; 1363 Издаване на удостоверение за данните по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър; 1679 Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот; 1824 Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие; 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи; 1859 Предоставяне на данни по характеристики; 48.50 KB
ОСЗ Бланка заявление за: 281 Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите; 282 Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване; 292 Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на сградите и съоръженията в парцеларни планове; 501 Изготвяне на скица на имот; 538 Изработване на копие от карта или нейна част; 733 Преработване на парцеларен план на стопански двор; 906 Изработване на скица-проект за делба, разделяне или обединяване на имоти; 910 Изработване и преработване на план на новообразуваните имоти; 914 Оцифряване на палцеларен план на стопански двор ; 1116 Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите; 1118 Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат); 1124 Предоставяне на координати (X,Y) на точки от опорната мрежа с репераж; 1361 Заснемане и координиране на трайни насъждения; 1362 Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот; 1440 Издаване партида на имот; 1823 Въвеждане и/или предоставяне на координати (х,у) на гранични точки на имот; 283 Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове; 46.00 KB
ОДЗ ОСЗ Бланка ПРОТОКОЛ - Приложение №1 към чл.7, ал.2 83.00 KB
ОДЗ ОСЗ Бланка заявление - Приложение №2 към чл. 14в, ал.12 15.30 KB


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com