27.05.2022


Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища 920.49 KB
Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г. 5.44 MB
Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. 1.88 MB
Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 3.18 MB
Наредба за административното обслужване (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) 1.02 MB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (приета с пмс № 218 от 18.10.2000 г.) 1.36 MB
Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.88 MB
Наредба № 16 от 19 ю ли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм. – дв, бр. 42 от 2003 г.) 1.08 MB
Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци 1.03 MB
Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността europ, докладване на цените и проверка в кланиците 1.16 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg