27.05.2022


Наредба № 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания изм. и доп. 8 март 2019г 450.92 KB
Наредба PД-02-20-4 от 11 октомври 2016г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри изм. и доп. ДВ.бр.86 от 1 ноември 2019г. 584.05 KB
Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани изм. и доп. ДВ.бр.14 от 15.02.2019г. 649.29 KB
Наредба №49 от 5 ноември 2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост - изм. и доп. ДВ.бр.92 от 06.11.2018г. 820.62 KB
Наредба No 3 за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани. 349.24 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи 566.17 KB
НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г. 322.87 KB
НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПО СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ОБЩИТЕ И РЕГИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТОЯННИ ПАСИЩА изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. 775.80 KB
НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. 1.00 MB
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. 1.44 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg