14.06.2024


13.02.2024г. ЗАПОВЕД №РД-04-29 ЗА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 60.04 KB
13.02.2024г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ЛОВЕЧ 118.73 KB
08.06.2023г. Заповед РД-04-84 / 06.08.2023г. 210.20 KB
08.06.2023г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ЛОВЕЧ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.7 И ЧЛ.37Ж, АЛ.12 ЗСПЗЗ СУМИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.З, Т.2 И ЧЛ.37Ж, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ИЗДАДЕНИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 И ЧЛ.37Ж, АЛ.11 ОТ ЗСПЗЗ ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ 334.06 KB
12.10.2022г. Заповед за вътрешния ред в ОДЗ Ловеч /2022г./ 231.75 KB
12.10.2022г. П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД в ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ЛОВЕЧ 376.46 KB
17.05.2022г. Заповед за вътрешни правила АЕУ ОДЗ Ловеч 2022г. 191.36 KB
17.05.2022г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на електронни административни услуги в ОД „Земеделие“ Ловеч и Общинските служби по земеделие. 319.44 KB
05.05.2022г. Заповед за вътрешни правила АО ОДЗ Ловеч 2022г. 196.95 KB
05.05.2022г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЛОВЕЧ 410.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg