28.09.2022


02.02.2018г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол върху документи и действия, свързани с дейността на Областна дирекция “Земеделие” - Ловеч 116.00 KB
02.02.2018г. Приложение 1 46.50 KB
02.02.2018г. Приложение 2 28.00 KB
28.12.2017г. Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 162.00 KB
01.12.2017г. Правилник за вътрешния ред в Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 154.00 KB
05.10.2012г. Вътрешни правила за организация на деловодната делйност и учрежденския архив на Дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 139.50 KB
05.10.2012г. Вътрешни правила за работа и документооборот в Областна Дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 239.00 KB
05.10.2012г. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 122.50 KB
05.10.2012г. Вътрешни правила за приемане и обработка на сигнали за нередности, нарушения и корупция: Докладване при откриване на грешки, измами и злоупотреби в Областна Дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 112.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg