28.09.2022


20.11.2020г. Вътрешни правила учрежденски архив - ОДЗ Ловеч. 621.41 KB
20.11.2020г. ЗАПОВЕД РД-04-136 - 05.10.2020г. утвърждаваща МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 202.63 KB
20.11.2020г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ЛОВЕЧ 356.49 KB
20.11.2020г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 350.37 KB
12.02.2020г. Цели на администрацията за 2020г. 364.84 KB
21.09.2019г. Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 109.14 KB
04.04.2019г. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в ОД "Земеделие" - Ловеч. 296.81 KB
01.04.2019г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА, ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАНА ОТ ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ 340.81 KB
01.04.2019г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ДОКУМЕНТООБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ЛОВЕЧ 283.50 KB
30.04.2018г. Вътрешни правила за разрешаване, одобряване, оторизиране и разделяне на отговорностите - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ЛОВЕЧ 99.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg