23.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-263/20.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 29.12.2022г. 2.49 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-266/20.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 29.12.2022г. 2.14 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-287/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Падала, община Рила, област Кюстендил за календарната 2023 година.Публикувана на 23.12.2022г. 68.00 KB
Обява за провеждане на втора заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 59.73 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-89 / 02.11.2022 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Рила, с. Падала и с. Смочево, община Рила за календарната 2023 година.Публикувана на 10.11.2022г. 80.00 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 76.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271