16.06.2024


Декларация за поверителност и неразпространяване на лични данни. 32.00 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за “свързано лице” по смисъла на Търговския закон. 30.50 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ 59.00 KB
З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ 83.50 KB
Банкова сметка за внасяне на суми за ползване на земеделските земи по чл.37в, ал.3, т.2 и чл. 37ж, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (т.н. „бели петна“) 16.44 KB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 46-22/ 14.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. 107.26 KB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-756/ 27.09.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 50.00 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собстеността и ползването на земеделските земи. 1.39 MB
Декларация по чл. 30 от ЗС 16.47 KB
Указанията и електронните форми за попълване, на декларации и заявления по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ. 225.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271