16.09.2021


Декларация по чл. 30 от ЗС 16.47 KB
Указанията и електронните форми за попълване, на декларации и заявления по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ. 225.47 KB
З А П О В Е Д № РД-04-75/09.06.2020г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил , за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2020/2021г. за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 367.81 KB
Образец на проект за служебно разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 46.50 KB
Образец С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 59.00 KB
Електронен образец на заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 20.50 KB
Електронен образец на декларация по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 20.50 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание за попълване. 71.00 KB
Заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание за попълване. 103.50 KB
Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, суми за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 /бели петна/ от ЗСПЗЗ определени в издадените по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ заповеди и бланка на заявление. 812.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271