18.07.2024


КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна. По смисъла на конвенцията : пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си. По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си. Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.” Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини: - на e-mail: delovod_odz_kj@abv.bg; - на адреса на Областна дирекция «Земеделие» Кърджали- «Бул. България № 74 ет. 2; тел. за връзка 0361 6 29 76 - чрез кутии за сигнали и предложения, намиращи се в административните сгради на Областна дирекция «Земеделие» Кърджали и общинските служби по земеделие на територията на област Кърджали Не се разглеждат: - анонимни сигнали; - сигнали, в които са изнесени данни за нарушения извършени преди повече от 2 години; - сигнали за нарушения по отношение, на които е извършена проверка и е постановено решение освен,ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Сигналите, които се подават в Областна дирекция «Земеделие» Кърджали следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на дирекцията. Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред. Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс. 16.28 KB
Вътрешни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнали за корупция в областна дирекция „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 25.04.2019 24.52 KB

 Contact Details: 


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76