21.05.2024

Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. 278.66 KB
Закон за посевния и посадъчния материал - изм. и доп. ДВ. бр.59 от 26 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г. 189.36 KB
Закон за животновъдството - изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г. 205.22 KB
Закон за защита на растенията - изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г. 352.36 KB
Закон за ветеринарномедицинската дейност изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г. 275.34 KB
Закон за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г. 282.14 KB
Консолидиран Закон за пчеларството, с последните промени, публикувани в бр.13 на ДВ от 16.02.2021г. 36.69 KB
Закон за подпомагане на земеделските производители публикувани в ДВ, бр.13 от 16.02.2021 г. 266.16 KB
Консолидиран Закон за собствеността и ползването на земеделските земи с последните промени, публикувани в ДВ, бр.13 от 16.02.2021 г. 199.64 KB
ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 112.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg