22.04.2024

З А П О В Е Д № РД-04-121 от 03.06.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод становище с рег. № ПО-09-22-2/28.04.2022 год. на началника на Общинска служба по Земеделие град Харманли 319.55 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-24 от 12.05.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-23-1/ 12.05.2022 год. на началника на ОС „Земеделие“ – Ивайловград 338.38 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-25 от 12.05.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-77/ 12.05.2022 год. с приложени документи за настъпили форсмажорни обстоятелства 337.38 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-21 от 19.04.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка със заявление с вх. № Д-99/ 18.04.2022 год. 429.83 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-19 от 07.04.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад от Общинска служба по земеделие – Харманли и заявления с вх. №№ ПО-09-12/ 15.03.2022 год., ПО-09-13/ 15.03.2022 год и РД-12-05-50/ 05.04.2022 год. 333.58 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-20 от 07.04.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – Харманли с рег. № РД-12-01-137-1/ 01.04.2022 год. с приложени документи и заявление с вх. № ПО-24-410/ 25.03.2022 год. 330.46 KB
Заповед № ПО-09-18 от 31.03.2022г. за изменение Заповед № ПО-09-441/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Гарваново, общ. Хасково), Заповед № ПО-09-465/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Динево, общ. Хасково) и Заповед № ПО-09-477/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Узунджово, общ. Хасково), с които са одобрени разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключени споразумения между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2021/ 2022 година, в частта относно „Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ“, неразделна част от докладите на комисията, назначена със заповед № РД-07-33/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково. 372.42 KB
Заповед № ПО-09-17 от 31.03.2022г. за изменение на Заповед № ПО-09-576/ 29.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2021/ 2022 година за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в частта относно „Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ“, неразделна част от доклада на комисията, назначена със заповед № РД-07-27/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково. 304.11 KB
Заповед № ПО-09-16 от 31.03.2022г. за изменение на Заповед № ПО-09-462/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2021/ 2022 година за землището на с. Големанци, общ. Хасково, в частта относно „Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ“, неразделна част от доклада на комисията, назначена със заповед № РД-07-33/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково. 303.50 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-15 от 24.03.2022 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-10-1/ 14.02.2022 год. на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Димитровград, председател на комисията, назаначена на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ със заповед № РД-07-34/ 05.08.2021 год. на Директора ан ОД „Земеделие“ - Хасково 385.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg