18.07.2024

З А П О В Е Д № РД-04-21 от 31.07.2019г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010г.), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), въз основа на представен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, определена със заповед № РД-07-16 от 17.07.2019 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково, съдържащ проект за разпределение за землището на с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково. 1.42 MB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Тънково, община Стамболово, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. 3.00 MB
Заповеди на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Александрово, Узунджово и Родопи, община Хасково, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 1.32 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землища Бориславци, Голяма долина, Горни главанак, Горно поле, Долни главанак, Долно съдиево, Ефрем, Златоустово, Маджарово, Малки воден, Малко брягово, Малко попово, Румелия, Ръженово, Сеноклас и Тополово, общ.Маджарово,обл.Хасково 16.93 MB
Заповед на основание чл.37в,ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” въз основа на писмо изх.№ 067/09.01.2019г. на Община Маджарово. 171.08 KB
Заповед № РД-09-35/11.02.2019г. на основание чл.37в,ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” въз основа на писмо изх.№24-00-53/07.02.2019г. на Община Тополовград. 150.33 KB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Дервишка могила, Лисово и Студена, община Свиленград, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 2.50 MB
Заповед на основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землище Орлов Дол, общ. Тополовград, обл. Хасково 716.30 KB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Българска поляна, Сакарци и Хлябово, община Тополовград, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 898.60 KB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Малко градище и Оряхово, община Любимец, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 21.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg