24.04.2024


актуално 01.03.2024 Заповед № РД-46-61/28.02.2024 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024-2025 година за област Видин 207.39 KB
актуално 01.03.2024 Списък на свободните имоти с НТП "пасища, мери и ливади" от ДПФ за одобряване по чл.37 и , ал.2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024-2025 г., на територията на област Видин 1.13 MB
актуално 14.11.2023 Протокол от проведен търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2023/2024 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 182.00 KB
актуално 09.10.2023 Заповед за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година, за срок от една стопанска година - чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ 62.22 KB
актуално 09.10.2023 Обява за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година, за срок от една стопанска година - чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ 15.00 KB
актуално 09.10.2023 Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година, за срок от една стопанска година - чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ 47.20 KB
актуално 09.10.2023 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година, за срок от една стопанска година - чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ- физически лица 32.80 KB
актуално 09.10.2023 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година, за срок от една стопанска година - чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ- юридически лица 34.39 KB
актуално 09.10.2023 Банкова сметка за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година, за срок от една стопанска година - чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ 12.00 KB
25.08.2023 актуално Протокол от търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2023/2024 г., по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ 164.00 KB
актуално Заповед за откриване на процедура за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 540.90 KB
актуално Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 30.00 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 48.29 KB
актуално Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 32.80 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година- ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 34.39 KB
09.03.2023 актуално Протокол от извършена проверка на всички действащи договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ), за спазване условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 80.76 KB
актуално 06.03.2023 Протокол от проведен търг с тайно наддаване – втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2022/2023 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 103 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.104 от ППЗСПЗЗ, съгласно Заповед № РД-04-38/26.01.2023 г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Видин 81.00 KB
актуално 01.03.2023 Заповед РД-46-58/28.02.2023 на Министъра на земеделието за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023-2024 година за област Видин 904.86 KB
актуално 01.03.2023 Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година, на територията на Област Видин 39.32 KB
актуално 30.01.2023 Заповед РД-04-38/26.01.2023 за откриване на процедура за участие в тъг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 635.41 KB
актуално 30.01.2023 Обява на Областна дирекция"Земеделие"-Видин за откриване процедура за търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 30.00 KB
актуално 30.01.2023 Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 година, на територията на област Видин 49.26 KB
актуално 30.01.2023 З А Я В Л Е Н И Е – О Ф Е Р Т А ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /съгласно чл. 47з, ал. 1, т. 1 и чл. 102 и 103 от ППЗСПЗЗ/-физически лица 23.02 KB
актуално 30.01.2023 Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - физически лица 16.65 KB
актуално 30.01.2023 З А Я В Л Е Н И Е – О Ф Е Р Т А ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /съгласно чл. 47з, ал. 1, т. 1 и чл. 102 и 103 от ППЗСПЗЗ/- юридически лица 24.76 KB
актуално 30.01.2023 Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - юридически лица 16.92 KB
актуално 30.01.2023 Банкова сметка за участие в търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално 28.10.2022 Протокол от проведен търг ПМЛ по чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ-2022-2023 136.50 KB
26.09.2022 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 29.00 KB
26.09.2022 Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 591.76 KB
26.09.2022 Списък на имотите по чл. 37 и, ал. 14 за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 47.91 KB
26.09.2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година - юридически лица 34.18 KB
26.09.2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година - физически лица 32.84 KB
26.09.2022 Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
31.08.2022 Протокол от проведен търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2022/2023 г., по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 98 и 102 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.104 от ППЗСПЗЗ 153.50 KB
26.7.2022 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 29.50 KB
26.7.2022 Заповед за откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 539.66 KB
26.7.2022 Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 48.72 KB
26.7.2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година- юридически лица 34.36 KB
26.7.2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2022-2023 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година- физически лица 33.03 KB
26.7.2022 Банкова сметка за участие в търг ПМЛ-2022-2023 10.40 KB
04.07.2022 Протокол от проведено заседание на основание чл.37 и, ал. 10 от ЗСПЗЗ 284.26 KB
актуално Заповед за одобряване на списък със свободни имоти, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година 1.14 MB
актуално 25.10.2021 Протокол от търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2021/2022 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ- pdf 414.11 KB
актуално 25.10.2021 Протокол от търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2021/2022 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 318.50 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади по чл.37 и , ал.14 от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 29.50 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади по чл.37 и , ал.14 от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 329.64 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Списък на имотите по чл.37 и , ал.14, за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 72.67 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери по чл.37 и , ал.14,за срок от 1 стопанска година- физически лица 32.08 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери по чл.37 и , ал.14 за срок от 1 стопанска година- юридически лица 33.54 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери по чл.37 и , ал.14 за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално Протокол от търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ- пасища 2021-2022 116.50 KB
актуално Заповед за откриване на процедура за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 327.81 KB
актуално Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 29.50 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 73.98 KB
актуално Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 32.08 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година- ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 33.54 KB
актуално Заповед за свободни имоти от ДПФ , пасища, за отдаване под наем или аренда за 2020-2021 118.80 KB
актуално Списък на свободни имоти от ДПФ , пасища, за отдаване под наем или аренда за 2020-2021 56.90 KB
актуално Протокол от тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2020/2021 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 79.00 KB
актуално Обява за откриване на търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 29.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 354.47 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 470.35 KB
актуално Документи юридически лица-за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 33.98 KB
актуално Документи физически лица-за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 32.32 KB
актуално Банкова сметка за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 10.40 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 470.32 KB
актуално Банкова сметка- за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 10.40 KB
актуално Необходими документи за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г- юридически лица 33.98 KB
актуално Необходими документи за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г- физически лица 32.32 KB
актуално Заповед търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 353.17 KB
актуално Обява търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 29.00 KB
актуално З А П О В Е Д № РД 46-93 СОФИЯ, 26.02.2020 г. на МЗХГ за Определени свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Видин 111.00 KB
актуално Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 година, на територията на област Видин 425.36 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489