22.05.2024


Закон за фуражите. Изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 421.74 KB
Закон за храните. Изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 698.58 KB
Закон за животновъдството. Изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 415.45 KB
Закон за подпомагане на земеделските производители. Изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 421.72 KB
Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз. Изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 438.96 KB
Закон за съхранение и търговия със зърно. Изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. 327.93 KB
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г. 316.98 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 795/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на единна система за плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители. 257.72 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 146/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1122/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор. 53.52 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 173/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2095/2005, (ЕО) № 1557/2006, (ЕО) № 1741/2006, (ЕО) № 1850/2006, (ЕО) № 1359/2007, (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 436/2009, (ЕО) № 612/2009, (ЕО) № 1122/2009, (ЕО) № 1187/2009 и (ЕC) № 479/2010 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари и схемите за директно подпомагане на земеделските стопани. 95.15 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263