14.06.2024


ОБЯВА На основание чл.74 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област уведомява всички заинтересувани лица, че са изготвени проекти на регистъра и картата на ползване на масивите по землища за общините в областта – Ботевград, Божурище, Горна малина, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Правец, Самоков, Сливница, Чавдар и Челопеч. Същите са на разположение за разглеждане в общинските служби по земеделие. В законово обосновани случаи, промени в тях могат да се извършват по инициатива на комисията или на заинтересувани лица до 25 август 2011г. 20.50 KB
Заповед № РД 09-799/11.08.2010 на министъра на земеделието и горите за утвърждаване на Правила за добра земеделска практика. 118.50 KB
Списък на общините, които изцяло или частично попадат на територията на уязвими зони. 49.50 KB
Правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници /към Заповед № РД 09-799/11.08.2010 на министъра на земеделието и горите/ 96.50 KB
Заповед № РД – 141/07.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите и № РД 09-189/24.03.2011 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони 498.78 KB
Карта на уязвимите зони 327.46 KB
ПРОГРАМА от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони 4.23 MB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263