04.06.2023


Заповед № РД 09-534/15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с която се удължава срокът за косене на пасища, мери и ливади в планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони от 15 август на 31 август 2014 година. 231.53 KB
НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, допълнени към м. март 2014 г. 46.18 KB
З А П О В Е Д № РД 09-150/12.03.2014 за създаване на нов Национален стандарт 5.3 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Обнародвана в ДВ бр.27 от 25.03.2014 г. 101.69 KB
З А П О В Е Д № РД 09-123/10.03. 2014 за изменение на Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Обнародвана в ДВ бр.27 от 25.03.2014 г. 94.96 KB
Заповед №РД09-501/25.07.2013 на министъра на земеделеито и храните 97.06 KB
Заповед № РД09-93/07.02.2013 г. на министъра на земеделието и храните. 123.00 KB
Заповед № РД09-1418/18.12.2012 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-616//21.07.2010 г. (обн., ДВ, 63 от 2010 г.; изм., бр. 76 от 2011; изм., бр. 23 от 2012 г. ) 1.05 MB
Заповед РД 09-609/26.07.2011 г. на министъра на земеделието и храните 1.08 MB
Заповед № РД-09-126/14.02.2012 г. за изменение и допълнение на заповед № РД-09-616/21.07.2010 г.(обн., ДВ, 63 от 2010 г.; изм., бр. 76 от 2011г. ) 126.00 KB
ЗАПОВЕД № РД 09-616 София,21.07.2010 на министъра на земеделието и храните за одобряване на Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 207.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263