18.10.2019


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.) 183.57 KB
НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНАТА ТЕХНИКА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 318.91 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕХНИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 557.36 KB
НАРЕДБА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ, ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г. 129.34 KB
НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г. 241.39 KB
НАРЕДБА № 16 ОТ 28 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г. 137.99 KB
НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ, ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г. 148.64 KB
НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г., ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г. 569.11 KB
НАРЕДБА № 6 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА АРЕНДА В ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ, ДВ. бр.18 от 7 Март 2000г. 92.77 KB
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.), ДВ. бр.38 от 26 Май 2015г. 3.44 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392