21.06.2024


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1120/2009 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители. Обн. L ОВ. бр.316 от 2 Декември 2009г. 133.28 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1121/2009 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент. Обн. L ОВ. бр.316 от 2 Декември 2009г. Изменен със: Регламент (ЕС) № 387/2010 на Комисията от 6 май 2010 година; Регламент (ЕС) № 736/2010 на Комисията от 13 август 2010 година 408.43 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Консолидирана версия, актуална към 1 март 2011 г. Изменен със: M1 Регламент (ЕС) № 146/2010 на Комисията от 23 февруари 2010 година и M2 Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година . 570.85 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003. Обн. L ОВ. бр.30 от 31 Януари 2009г. 902.66 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263