28.01.2023


04.07.2022г. Регистър на Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ към 04.07.2022 г. 29.95 KB
04.07.2022г. Списък на задължени лица неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ към 04.07.2022 г. 18.43 KB
04.07.2022г. Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за 2022 год. 2.98 MB
Заповед за недопускане на корупционни предпоставки сред служителите на ОД „Земеделие“ – София-град и Общинските служби по земеделие към нея и в изпълнение на разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на служителите в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град, на основание чл.3, ал.3, ал.4 и чл.27 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“. 98.00 KB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 112.50 KB
Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 9.14 MB
Регистър на Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ 23.54 KB
Подадени декларации по чл. 35. ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 г. 619.60 KB
Подадени декларации по чл. 35. ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 г. 3.04 MB
Подадени декларации по чл. 35. ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 г. 2.12 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392