29.05.2024


Go back
Заповед Заповед във връзка с настъпването на "Восъчна зрялост" 1.07 MB
Заповед Заповед № РД-04-25/24.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 24.02.2023 г. 64.75 KB
Заповед Заповед № РД 46-172/01.07.2022 г. на заместник-министъра на земеделието за допълване на Приложение №1 към Заповед № РД 46-77/28.02.2022 г. на заместник-министъра на земеделието. Обявена на 01.07.2022 г. 131.08 KB
Заповед Заповед № РД-04-24/24.02.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикувана на 04.03.2022г. 79.28 KB
Заповед Заповед № РД 46-77/28.02.2022 г. на заместник-министъра на земеделието за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2022-2023 г. и списък на имотите за област Сливен - публикувано на 01.03.2022 г. 449.11 KB
Заповед Заповед № РД-04-14/27.01.2020г. на Директора на ОД "Земеделие" - Сливен, за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост, свободни, годни за земеделско ползване в землището на с. Чокоба, общ. Сливен, с. Ичера, общ. Сливен. Обявена на 28.01.2020 г. 81.66 KB
Заповед Заповед от проведен търг с информация за останалите свободни земеделски земи от ДПФ по общини 108.50 KB
Заповед Заповед РД-04-055/28.05.2019 г. за одобряване на Протокол ПО-04-02/09.05.2019 г. за землището на село Брястово, общ. Нова загора 90.50 KB
Заповед Заповед РД-04-059/13.06.2019 г. на Директора за обявяване на пожароопасен сезон 75.81 KB
Заповед За определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 12.04.2019 год. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, бивша собственост на заличените организации по § 12 и § 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ 98.78 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg