15.07.2024


Актуално! Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ. Указания за попълване. 254.11 KB
важно! Указания за прилагане на чл. 37б и чл. 38в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ 112.68 KB
Заявление за по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ за изплащане на собственици на имоти, включени в заповеди за споразумения като "бели петна" /пасища, мери и ливади/ 20.63 KB
Заявление за по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за изплащане на собственици на имоти, включени в заповеди за споразумения като "бели петна" 34.50 KB
Документи за изготвяне масиви за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ /пасища, мери и ливади/ 141.23 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.30, ал.3 от Закона за собствеността 27.50 KB
Банкова сметка на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за плащане на сумите за имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ и чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ /бели петна –пасища, мери и ливади/по създадени масиви за ползване. 13.74 KB
Поземлени отношения и комасация https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/pozemleni-otnosheniya-i-komasaciya/ 1.87 MB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg