19.12.2013

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО
Биологично земеделие
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Здравеопазване на животните и безопасност на храните
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Вътрешни правила за закон за достъп до обществена информация(ЗДОИ)
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>