22.06.2024


Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма „Ползване на земеделските земи от ППЗСПЗЗ” за стопанската 2022-2023 година - Заповед № РД46-173/ 01.07.2022 г. 1.46 MB
Вътрешни правила на ОД "Земеделие" - Шумен за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите, ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения /служебни разпределения/ за землищата от област Шумен 190.73 KB
Образци на документи по глава пета „А“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37ж от ЗСПЗЗ 142.19 KB
Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ 2.07 MB
Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма от ППЗСПЗЗ 2.18 MB
Заповед на МЗХ и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание 103.50 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание 71.00 KB
УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат на Зявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ 101.50 KB
Електронен образец по Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg