03.12.2023


СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 20.08 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определеня на комисии, които да ръководят сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година. 85.00 KB
Декларация на основание чл. 30, ал.3 от Закона за собствеността 14.99 KB
Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ 42.50 KB
Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на образец на заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпили суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 118.50 KB
Срокове, касаещи процедурата по сключване на споразумения/разпределения 66.50 KB
Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 33.50 KB
Заповед за утвърждаване на декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 844.58 KB
Примерна таблица на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 18.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011