26.05.2022


Декларация на основание чл. 30, ал.3 от Закона за собствеността 14.99 KB
Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ 42.50 KB
Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на образец на заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпили суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 118.50 KB
Срокове, касаещи процедурата по сключване на споразумения/разпределения 66.50 KB
Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 33.50 KB
Заповед за утвърждаване на декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 844.58 KB
Примерна таблица на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 18.00 KB
Указанията за създаване на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 55.00 KB
Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 46.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011