26.05.2024


НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 709.82 KB
НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 1.81 MB
Приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3 от Наредба № 49 1.98 MB
Приложение № 2А към чл. 3, ал. 5 от Наредба № 49 719.57 KB
Приложение № 14 към чл. 45а, ал. 3, т. 1 от Наредба № 49 1.33 MB
Приложение № 1А към чл. 3, ал. 5 от Наредба № 49 708.14 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 47.68 KB
НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 200.38 KB
НАРЕДБА № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 74.50 KB
Н А Р Е Д Б А за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд 188.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com