04.07.2022


Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценкa за имот с идентификатор 03592.503.1942 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик 162.94 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители - 1 бр. „Старши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Пазарджик, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик и 1 бр. Старши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Пещера, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик 191.53 KB
Покана оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценка: - на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик. - на имот с идентификатор 39428.18.217 по КККР на с. Крали Марко, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик. 76.98 KB
Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти, за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик 77.00 KB
Покана до оценители на недвижими имоти за представяне на оферта за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 15271.203.26 по КККР на с. Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик и на имот с идентификатор 66439.13.71 по КККР на с. Симеоновец, общ.Септември, област Пазарджик 53.54 KB
Покана за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 81.94 KB
Покана за избор на правоспособно лице по ЗКИР за оцифряване на парцели от стопански двор на с.Дюлево, общ.Стрелча и изготвяне на проекти за изменения на съответните КККР 76.47 KB
Покана за избор на правоспособно лице по ЗКИР за отразяване на част от канал в КККР на с.Черногорово, общ.Пазарджик 76.37 KB
Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки 76.67 KB
Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността ,,Младши експерт“ ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик, обявен със Заповед РД-04-95/22.03.2021 г 36.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183