13.08.2022


АКТ. 16.06.2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА - 2022Г. 81.66 KB
АКТ.04.2022 акт. 04.02.2022 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА 110.86 KB
АКТ.04.2022 акт. 04.02.2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТО ЗА ПРЕГЛЕД И РАЗХОДИ ЗА 2022Г. 73.09 KB
04.02.2022 ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ ИЗПОЛЗВАНИ В ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ЗА 2022Г. 103.00 KB
04.02.2022 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. МОНТАНА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЧЛ. 21 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 2022Г. 77.00 KB
04.02.2022 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2022Г. 107.00 KB
акт. 04.02.2022 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1, Т.16 ОТ ЗДОИ / ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ / ЗА 2021Г. 57.55 KB
11.01.2022 акт. 04.02.2022 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.МОНТАНА ПРЕЗ 2021г. 81.01 KB
акт. 04.02.2022 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ОДЗ – МОНТАНА - 2022г. 458.24 KB
акт. 04.02.2022 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 112.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728