27.11.2022


25.03.2022 ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ' - МОНТАНА ЗА 2022 г. 40.04 KB
22.02.2022 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ЗА 2022Г. 176.00 KB
22.02.2022 ЦЕЛИ НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА И ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 244.47 KB
28.04.2021 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ МОНТАНА. 975.63 KB
11.02.2021 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 - 31.12.2022 Г. 475.17 KB
АКТ. 02.2021 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА. 216.00 KB
АКТ. 02.2021 АКТ.29.06.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.7 И 37Ж, АЛ. 12 ОТ ЗСПЗЗ СУМИ ЗА ИМОТИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.3, Т.2 И 37Ж, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ. 362.59 KB
29.05.2020 АКТ. 02.2021 ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА. 435.37 KB
02.2021 АКТ.02.2022 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧАТИТЕ И ВИДОВЕТЕ ЩЕМПЕЛИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- МОНТАНА 163.00 KB
АКТ. 02.2021 ОПЕРАТИВНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021Г. 2.32 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728