08.12.2022


1360 Издаване на акт за категоризация на земеделски земи. 135.08 KB
Административни услуги, предоставяни от Общинските служби по земеделие от името на Агенция по геодезия, картография и кадастър (срок за изпълнение, такса, необходими документи) 178.43 KB
Заповед РД46-19 /15.01.2020г. на МЗХГ за образци на заявления при промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 1.02 MB
Приложение №1. ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди 31.27 KB
Приложение №2. ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди 24.70 KB
Приложение №3. ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии ( чл, 17, ал. 1 от ЗОЗЗ ) 18.02 KB
Приложение №4. ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 21.00 KB
904 Промяна предназначението на земеделските земи до 50 дка 234.38 KB
Списък на административните услуги, които Общинските служби по земеделие предоставят от Кадастралната карта и кадастралните регистри 14.98 KB
Списък на землища, които са с Карта на възстановената собственост за област Ловеч 16.43 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg