27.01.2022


01.09.2020г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ЛОВЕЧ /Утвърдени със Заповед №РД-04-70/19.05.2020г. на Главния секретар на ОД “Земеделие“- Ловеч/ 349.82 KB
1.09.2020г. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 218.41 KB
1.09.2020г. ХАРТА НА КЛИЕНТА 277.74 KB
1.09.2020г. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ ЛОВЕЧ И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 143.65 KB
1.09.2020г. СПИСЪК С АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 176.77 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ, ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 211.35 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ. 131.69 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 95.57 KB
Харта на клиента с приложения - 1 и 2 594.46 KB
Вътрешни правила за работа и документооборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч 338.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.

PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg