26.05.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-12/14.01.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 99, т. 2 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-204 / 01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Крайни дол, ЕКАТТЕ 39325, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 378.06 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 74.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-85/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр. Дупница, с. Бистрица, с. Крайници и с. Тополница, община Дупница за календарната 2021 година 96.00 KB
Заповед № РД-04-196/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Яхиново. Публикувано на 07.10.2020г. 1.87 MB
Заповед № РД-04-194/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тополница. Публикувано на 07.10.2020г. 1.40 MB
Заповед № РД-04-193/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Самораново. Публикувано на 07.10.2020г. 1.20 MB
Заповед № РД-04-191/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пиперево. Публикувано на 07.10.2020г. 766.51 KB
Заповед № РД-04-192/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Палатово. Публикувано на 07.10.2020г. 1.45 MB
Заповед № РД-04-190/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Кременик. Публикувано на 07.10.2020г. 1.14 MB
Заповед № РД-04-197/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайници. Публикувано на 07.10.2020г. 13.48 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271