23.05.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-294 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Злогош, ЕКАТТЕ 31200, община Трекляно, област Кюстендил за календарната 2021 година. 163.71 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-293 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Трекляно, ЕКАТТЕ 73047, община Трекляно, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 6.66 MB
Обява за провеждане на заседания на комисия за землища на Община Трекляно. 61.52 KB
О Б Я В А за провеждане на заседанията на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 61.53 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-88/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Злогош и с. Трекляно, община Трекляно за календарната 2021 година 83.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271