27.02.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-215/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Гърляно, ЕКАТТЕ 18352, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 12.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-216/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 7.55 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-214/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Жиленци, ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 14.47 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-213/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Преколница, ЕКАТТЕ 58129, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 22.73 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-208/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Раненци, ЕКАТТЕ 62181, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 19.69 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-222/30.10.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-15-25-1/20.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-63 от 05.11.2019 г., изменена със Заповед № РД-07-88 от 11.12.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Богослов, ЕКАТТЕ 04796, община Кюстендил, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.01 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община КЮСТЕНДИЛ в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще се проведе на 13.12.2019г. от 10:00 часа за землище Богослов, от 10:30 часа за землище Гърляно, от 11:00 часа за землище Горна Брестница, от 11:30 часа за землище Жиленци, от 12:00 часа за землище Преколница, на 13.12.2019г. от 12:30 часа за землище Раненци. Публикувано на 02.12.2019 г. 214.53 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, съгласно чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на 08.11.2019 г. в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за землище Богослов от 10:00 часа, от 11:00 часа за землище Гърляно, от 12:00 часа за землище Горна Брестница, от 13:00 часа за землище Жиленци, от 14:00 часа за землище Преколница, от 15:00 часа за землище Раненци. Публикувано на 07.11.2019 г. 214.23 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-63 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Преколница и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 222.04 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271