23.04.2024


Заповед № РД 11-192/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ 14221, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 580.12 KB
Заповед № РД 11-191/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Комунига, ЕКАТТЕ 38176, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 630.56 KB
Заповед № РД 11-190/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Лясково, ЕКАТТЕ 44820, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 498.67 KB
Заповед № РД 11-189/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ 48307, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 457.42 KB
Заповед № РД 11-188/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ 58829, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 746.81 KB
Заповед № РД 11-187/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочепе по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Среднево, ЕКАТТЕ 68415, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 382.61 KB
Заповед № РД 11-186/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСГТЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Черноочене, ЕКАТТЕ 81236, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 477.62 KB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за масиви за ползване на земеделски земи за община Черноочене за стопанската 2017/2018 г. 5.83 MB
На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” , във връзка с чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), открита процедура по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Стражница, общ. Черноочене и доклад с вх. № АР-11-185/29.08.2017 г. на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-93/04.08.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали, съгласно който е невъзможно образуването на масив за ползване по смисъла на §2ж от ДР на ЗСПЗЗ 4.38 MB
Обявление на вниманието на всички заинтересовани лица за землищата на община Черноочене. 74.50 KB


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76