29.05.2023

Заповед № РД-04-2 от 03.01.2023г. на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", за отмяна на "Вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица в ОДЗ- Хасково и стандарти за качество на административното обслужване, утвърдени с заповед №РД-04-144 от 29.07.2022г. 239.63 KB
Заповед № РД-04-1 от 03.01.2023г. на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", за отмяна на "Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в ОДЗ- Хасково, утвърдени с заповед №РД-04-146 от 01.08.2022г. 216.42 KB
Заповед №РД-04-180 от 29.09.2022г. за Вътрешни правила за организационната структура, права, задължения и нива на докладване в ОД"Земеделие"- Хасково - публикувано на 12.10.2022г. 2.53 MB
Заповед №РД-04-181 от 29.09.2022г. за Вътрешни правила за управление на електронния документооборот и работния поток в ОД"Земеделие" - Хасково - публикувано на 12.10.2022г. 1.35 MB
Процедура за създаване на резервни копия, архивиране и възстановяване на данни в ОД"З"- Хасково. 700.88 KB
Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връзване в ОД"З"- Хасково. 587.57 KB
Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в ОД"З"- Хасково. 446.38 KB
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в ОД"З"- Хасково. 555.96 KB
З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 423.11 KB
З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 478.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg